لیست قیمت

لیست قیمت خرید محصولات تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ (درب کارخانه)
این صفحه آزمایشی است و در حال تکمیل جزئیات فنی است

تیر برق بتنی ۹ - ۴۰۰

تیر برق بتنی ۹ - ۶۰۰

تیر برق بتنی ۹ - ۸۰۰

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر اصله

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر اصله

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر اصله

تیر برق بتنی ۱۲ - ۴۰۰

تیر برق بتنی ۱۲ - ۶۰۰

تیر برق بتنی ۱۲ - ۸۰۰

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر اصله

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر اصله

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر اصله

تیر برق بتنی ۱۵ - ۴۰۰

تیر برق بتنی ۱۵ - ۶۰۰

تیر برق بتنی ۱۵ - ۸۰۰

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر اصله

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر اصله

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر اصله

دیوار پیش ساخته - ضخامت ۱۶ - طرح ساده

دیوار پیش ساخته - ضخامت ۱۶ - طرح آجری

دیوار پیش ساخته - ضخامت ۱۶ - طرح نرده

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر متر طول

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر متر طول

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر متر طول

نیوجرسی ۴ متری - مفصل دار (یراقدار)

نیوجرسی ۴ متری - ساده (بدون یراق)

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر متر طول

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر متر طول

فنداسیون روشنایی - تک پله - ۴ بولت

فنداسیون روشنایی - تک پله - ۶ بولت

فنداسیون روشنایی - دو پله - ۴ بولت

فنداسیون روشنایی - دو پله - ۶ بولت

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر اصله

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر اصله

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر اصله

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر اصله

کالورت بتنی ۱*۱*۱

کالورت بتنی ۱*۱*۲

کالورت بتنی ۱.۵*۱.۵*۱

کالورت بتنی ۲*۲*۱

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر متر طول

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر متر طول

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر متر طول

۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال - هر متر طول