تیر بتنی چهارگوش

مشخصات تیر بتنی   چهارگوش 

  •  تیر برق بتنی 15 متری
  • تیر برق بتنی ۱۲ متری
  •  تیر برق بتنی 9 متری
  • مقاومت های 400، 600 و 800
  • عمل آوری و کیورینگ با بخار و حوضچه های آب
  • روکش عایق  جهت افزایش طول عمر
  •  طراحی و ساخت مطابق با آیین نامه وزارت نیرو